Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY Plavecké školy Rosnička Brno platné od 1. 11. 2021

Plavecká škola Praha a Brno s.r.o.

Sídlo společnosti Malletova 2350, Praha 9, PSČ 190 00, IČ: 24242144, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 196571, provozovna Plavecká škola Rosnička Brno (dále jen „Plavecká škola Rosnička“ nebo „Plavecká škola“), na adrese: třída Generála Píky 2026/11, Brno, PSČ 613 00.

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Společnost Plavecká škola Praha a Brno s.r.o., se sídlem Malletova 2350, Praha 9, PSČ 190 00, IČ: 24242144, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 196571, vydává tyto obchodní podmínky, které upravují práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě smluv o poskytování služeb na provozovně Společnosti: Plavecká škola Rosnička Brno, na adrese třída Generála Píky 2026/11, Brno, PSČ 613 00 anebo pracovníky zařazenými na tuto provozovnu na jiném místě (dále jen „plavecká škola“), uzavíraných  mezi Společností a jinou fyzickou osobou.

Tyto obchodní podmínky se tedy neuplatní při uzavírání smluv o poskytování služeb mezi Společností a jinou fyzickou osobou, jejichž předmětem je poskytnutí služeb Společností na provozovnách:
-        Plavecká škola Žabička Praha, na adrese: Malletova 2350/6, Praha 9 – Libeň, PSČ 190 00, anebo pracovníky zařazenými na tuto provozovnu na jiném místě

Smlouva o účasti na kurzu plavání a dalších nabízených kurzech plaveckou školou, je uzavřena po doručení online přihlášky na našich webových stránkách www.plavani-rosnicka.cz, potvrzení telefonicky nebo emailem ze strany plavecké školy a současně s připsáním úhrady ceny kurzovného organizátorovi.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb uzavřené se Společností.

Znění obchodních podmínek může plavecká škola měnit či doplňovat. Plavecká škola informuje o změnách či doplnění těchto obchodních podmínek zákazníky (účastníky kurzů) na webové stránce www.plavani-rosnicka.cz s tím, že jejich upravené znění nabývá účinnosti dnem jejich zveřejnění na webové stránce. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li zákazník fyzická osoba, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého podnikání (dále jen „spotřebitel“), řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami taktéž zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

2. PLAVECKÉ KURZY

2.1. KURZY PLAVÁNÍ KOJENCŮ A BATOLAT S RODIČI

Kurz plavání kojenců a batolat obsahuje 10 lekcí, každá lekce má 30 minut, z toho 5 minut je určeno pro administrativu a konzultaci. Přicházejte na lekce včas, buďte přibližně 5 minut před začátkem lekce u bazénu. Nevstupujte, prosím, do bazénu bez pokynů instruktora.

Kurzy pro děti od 6ti měsíců do 4 let probíhají v bazénu o rozměrech 9x4 m, hloubce 125 cm a teplotě 30 – 32°C.

Věci s sebou:

Pro dítě: jednorázovou plenku do vody (2x) či plavečky s nepropustnou membránou a přiléhavou gumičkou, osušku, hygienické potřeby, gumové botky pro chodící plaváčky.

Pro rodiče: plavky (do bazénu není možný vstup v bermudových pánských plavkách), osušku, gumové pantofle, hygienické potřeby

2.2. KURZY PLAVÁNÍ DĚTÍ BEZ RODIČŮ

Kurz obsahuje 20 lekcí, každá trvá 45 minut, z toho 5 minut je určeno pro přivítání, rozcvičku, pochvaly a hodnocení lekce.

Přicházejte na lekce včas, přibližně 3 minuty před začátkem lekce. Vyčkejte příchodu instruktora, dítě mu předejte, a to v prostoru výklenku u bazénu. Nepouštějte děti na bazén dříve, než pro ně přijde instruktor! Do prostor bazénu a sprch není možný vstup v civilním oblečení!

Po skončení lekce Vám bude dítě opět u bazénu předáno a instruktor za něj již dále nenese odpovědnost. Vracejte se proto pro své děti včas!

Během pobytu v šatnách a ostatních prostorech nese za dítě plnou odpovědnost jeho doprovod.

Kurzy pro děti od 4 do 7 let plavající bez rodičů probíhají v bazénu o rozměrech 9x4 m, hloubce 125 cm a teplotě 30 – 32°C.

Věci s sebou:

Přiléhavé plavky, osušku/župan, gumové boty, holčičky sponky a gumičky do vlasů, plaveckou čepici a brýle (pokud jsou na ně děti zvyklé).

2.3. PROHLÁŠENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE PRO ÚČAST NA KURZECH

Před nástupem na 1.lekci je povinností každého rodiče (zákonného zástupce) vyplnit Prohlášení o zdravotní způsobilosti svého dítěte, které je zapsáno do kurzu plavání, a toto předat nejpozději při předání dítěte instruktorovi k účasti na prvé lekci. Povinnost se vztahuje na kurzy plavání kojenců a batolat s rodiči a na kurzy plavání dětí bez rodičů.

Toto prohlášení je vždy platné pouze na 1 daný kurz plavání.

Prohlášení o zdravotní způsobilosti dítěte se vyplňuje online formou na našich webových stránkách.

Předložení Prohlášení o zdravotní způsobilosti dítěte pro účast na kurzech je podmínkou účasti v kurzu. Nebude-li Prohlášení o zdravotní způsobilosti dítěte pro účast na kurzu plavecké škole předloženo, dítěti (resp. rodiči s dítětem) nebude umožněna účast na příslušné lekci či lekcích do doby doložení Prohlášení, a to bez nároku na vrácení ceny či poměrné ceny kurzovného.

2.4. OMLUVY A NÁHRADY LEKCÍ

Kurzy plavání kojenců a batolat s rodiči, kurzy plavání dětí bez rodičů

Omlouvání z lekcí je zajištěno přes online systém Auksys, který je přístupný na webových stránkách plavecké školy Rosnička: www.plavani-rosnicka.cz v sekci „Omluvy a náhrady lekcí“, nebo na: https://rosnicka.auksys.com/master/. Účet je novým klientům vytvořen a přístupové údaje zasílány e-mailem před začátkem jejich kurzu. Tento systém může rodič kdykoli využít k omlouvání a nahrazování lekcí.

Lze si nahradit každou lekci, pokud rodič omluvu provede prostřednictvím uvedeného systému

·        v kurzech začínajících v 9:00 hodin a později: nejpozději do 8:00 hodin ráno

·        v kurzech začínajících dříve než v 9:00: nejpozději do 7:00 hodin ráno 

daného dne, kdy má lekce proběhnout, s omezeními uvedenými v dalších větách.

Náhradní lekce je možné čerpat nejpozději do 4. lekce v nejbližším navazujícím kurzu. Kapacita navazujícího kurzu pro náhrady je omezená, je závislá na počtu přihlášených dětí. Prodloužení termínu pro čerpání náhrad není možné, v případě nevyčerpání náhradních lekcí v tomto termínu nárok na ně zaniká.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změny systému poskytovaných služeb v průběhu kurzu, na změny však účastníky kurzu vždy nejméně 2 týdny před jejich účinností upozorní. Klient je v době dle předchozí věty oprávněn smlouvu ukončit ke dni účinnosti změn. Část uhrazeného kurzovného v poměru nevyčerpaných lekcí za období, po které ještě měla smlouva trvat, vrátíme na účet klienta.

3. PLATEBNí PODMÍNKY

3.1. CENÍK KURZŮ

KURZY PLAVÁNÍ KOJENCŮ A BATOLAT S RODIČI, DĚTÍ BEZ RODIČŮ

3.950 Kč – kojenci a batolata (plavání s rodiči) 10 lekcí – začínající

3.600 Kč – kojenci a batolata (plavání s rodiči) 10 lekcí – pokračující

6.750 Kč – děti bez rodičů 20 lekcí – začínající

6.400 Kč – děti bez rodičů 20 lekcí – pokračující

Sourozenecká sleva

V případě 2 a více sourozenců v 1 běhu plaveckého kurzu je poskytována sleva na kurzovném ve výši 300,- Kč z kurzovného hrazeného za každého účastníka kurzu, tj. sleva na 1 platícího sourozence.

Nárok na sourozeneckou slevu z ceny kurzu vzniká vždy pouze v době splatnosti kurzovného.

3.2. ZPŮSOB ÚHRADY KURZOVNÉHO

Kurzovné je hrazeno bezhotovostním převodem na základě vystavené faktury zaslané na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce, a to na celou částku kurzu plavání.

Další možnosti úhrady kurzovného:

Hotově nebo vybranými druhy papírových poukázek Sodexo a Edenred

Platební kartou

Benefit PLUS, Benefity.cz formou objednávky

Benefitními kartami (Sodexo, Edenred a Benefit PLUS).

3.3. STORNO PODMÍNKY

I přes to, že umožňujeme uzavřít smlouvu o absolvování kurzu i prostředky komunikace na dálku, v souladu s ustanovením § 1837 odst. 1 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, nelze od smlouvy odstoupit.

Umožňujeme zrušení kurzu (smlouvy) v níže uvedených případech s tím, že rodič má nárok na vrácení příslušné části uhrazené částky kurzovného následovně:

 1)     Bezplatné zrušení

Zrušení kurzu (smlouvy) nejpozději 7 dnů před zahájením příslušného kurzu s tím, že rodič má nárok na vrácení celé uhrazené částky kurzovného.

 2)     Zrušení s tím, že se část uhrazené částky kurzovného nevrací

Zrušení kurzu (smlouvy) s tím, že se klientem uhrazená část ve výši 1000,- Kč nevrací, z jednoho z níže uvedených důvodů:

 a)      v období do 7 dnů před zahájením prvé lekce příslušného kurzu. Klientovi bude vrácena zbylá část uhrazeného kurzovného po odečtení částky 1000,- Kč. Tato částka pokrývá vstupní náklady provozovatele (příprava kurzů, rezervace místa, administrativní činnost, personální zajištění, údržba prostor a nespočet dalších „drobných“ činností a fixních nákladů).

 b)     Nenastoupí-li dítě do kurzu nejpozději do 3. lekce bez řádné omluvy, bude z kurzu vyřazeno. Uhrazené kurzovné snížené o částku 1000,- Kč bude vráceno na účet rodiče, ze kterého bylo uhrazeno, do 30 dnů.

 3.4. NÁHRADA ZA ZMEŠKANÉ LEKCE KURZU

Pouze v případě zmešká-li dítě nejméně 5 po sobě jdoucích lekcí kurzu, v 5 jednotlivých týdnech, z důvodu dlouhodobé nemoci, jež bude doložena lékařským potvrzením s uvedenou dobou nemoci a rekonvalescence dítěte, a tyto hodiny bude mít v systému Auksys řádně omluvené, zavazujeme se rodiči vrátit kurzovné za tyto zmeškané lekce kurzu, po odečtení částky 1000,- Kč.

Veškeré žádosti o náhradu za zmeškané lekce kurzu (viz. podmínky stanovené výše) musí být podány elektronicky prostřednictvím emailové zprávy na info@plavani-rosnicka.cz. Upozorňujeme, že na pozdější žádosti nebude brán zřetel.

Lékařské potvrzení je nutno předložit nejpozději do 2 týdnů po ukončení kurzu, ke kterému se nemoc vztahuje. Lékařská potvrzení slouží pouze k účelu prokázání vzniku nároku na náhradu za zmeškané lekce kurzu, proto jej dále nijak neukládáme ani neuchováváme.

3.5. ABSENCE KURZU

V případě absence z jiného důvodu než dlouhodobé nemoci dítěte (dovolená, stěhování či jiné osobní důvody), jsou možné pouze omluvy a náhrady lekcí dle podmínek dle odst. 2.4. obchodních podmínek. Kurzovné se však nevrací.

 4. DALŠÍ USTANOVENÍ

Účastníci kurzů jsou povinni dodržovat Provozně-bezpečnostní řád Plavecké školy Rosnička, kde probíhají kurzy plavání, stejně tak i Provozně - bezpečností řád dětského koutku, které jsou dostupné on-line na webu plavecké školy www.plavani-rosnicka.cz.

Osoba, která doprovází dítě na kurz (a není taktéž účastníkem kurzu), může být pouze „na suchu“. Z kapacitních důvodů není možné, aby se lekce účastnila ve vodě. Doprovod může přijít zdarma, potřebuje s sebou čisté sportovní oblečení na převlečení k bazénu (např. šortky a tričko, gumové pantofle, v prostorech je až 30°C). Doprovod si ve sprchách omyje nohy, zvláště pokud nemá pantofle. Nemá-li doprovod čisté věci na převlečení, nebude do prostoru bazénu vpuštěn.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

K mimosoudnímu řešení sporů ze smlouvy o poskytování služeb uzavřené s naší společností je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: www.coi.cz.

Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi zákazníkem s bydlištěm v jiném členském státě Evropské Unie a plaveckou školou ze smlouvy o poskytnutí služeb uzavřené on-line.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem pro řešení sporů online ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line, přičemž funkce ve smyslu tohoto právního předpisu vykonává pouze v případě, že strany sporu nemají obvyklé bydliště (sídlo) v témže členské státě Evropské Unie.

Pokud vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z ustanovení obecně závazných právních předpisů.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 11. 2021.

Nahoru