Prohlášení o zdravotní způsobilosti - kojenci a batolata

Prohlášení o zdravotní způsobilosti

  • Já i mé dítě jsme plně zdravotně způsobilí k účasti na kurzu Plavání kojenců a batolat (dále jen „kurz“), pořádaném plaveckou školou Rosnička Brno, společnosti Plavecká škola Praha a Brno s.r.o, IČ: 24242144, se sídlem Malletova 2350, Praha 9, PSČ 190 00 (dále jen „Plavecká škola Rosnička“), a to v prostorách provozovny na adrese třída Generála Píky 2026/11, Brno, PSČ 613 00.

  • Není mi známo, že jsem já nebo mé dítě v posledních 14 kalendářních dnech před účastí v kurzu přišli do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy takovým onemocněním.

  • Byl/a jsem seznámen/a s povinností bez zbytečného odkladu informovat instruktora kurzu o všech zdravotních problémech mých i dítěte (které mohou mít vliv na účast v kurzu) před začátkem každé lekce i v jejím průběhu,

  • Přijdu-li já anebo mé dítě v průběhu kurzu do kontaktu s osobou nemocnou infekčním onemocněním anebo podezřelou z nákazy takovým onemocnění anebo některému z nás bude nařízeno karanténní opatření, popřípadě bude některý z nás jevit známky akutního onemocnění, zajistím, aby se kurzu do doby mého vyléčení, popřípadě zrušení karanténních opatření s dítětem účastnila jiná osoba, která nad ním bude vykonávat dohled a bude splňovat všechny požadavky stanovené v tomto prohlášení, resp. aby se dítě lekce/í, popřípadě kurzu neúčastnilo do doby jeho úplného vyléčení akutního onemocnění anebo zrušení karanténních opatření anebo po dobu nezbytnou pro ověření nákazy příslušným infekčním onemocněním (inkubační doba); o skutečnostech dle předchozí věty se zavazuji informovat Plaveckou školu Rosnička bez zbytečného odkladu; beru na vědomí, že Plavecká škola Rosnička je oprávněna v závislosti na oznámených skutečnostech mne i dítě z lekce/í, popřípadě kurzu vyloučit.

  • Byl/a jsem řádně poučen/a o své povinnosti zajistit nepřetržitý dohled nad dítětem po celou dobu trvání kurzu a dále až do doby opuštění prostor provozovny, ve které se kurz koná, a dbát na bezpečnost dítěte.

  • Byl/a jsem obeznámen/a s Provozně bezpečnostním řádem Plavecké školy Rosnička na adrese třída Generála Píky 2026/11, Brno, PSČ 613 00, společnosti Plavecká škola Praha a Brno s.r.o, IČ: 24242144, se sídlem Malletova 2350, Praha 9, PSČ 190 00, v jejíž prostorách se kurz koná a s Provozně bezpečnostním řádem dětského koutku a byl/a jsem poučen/a o mé povinnosti řídit se ustanoveními těchto řádů.

  • Byl/a jsem obeznámen/a s Obchodními podmínkami Plavecké školy Rosnička a souhlasím s nimi.

  • Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že dojde-li v důsledku nesplnění povinnosti dle tohoto prohlášení a/nebo porušení zdravotních opatření vyplývajících z provozně bezpečnostních řádů Plavecké školy Rosnička, jsem povinen/a kurz okamžitě opustit a Plavecká škola Rosnička má právo uplatnit sankci vyloučení z kurzu.

Jsem si plně vědom/a právních a finančních následků, které by pro mne vyplynuly, kdyby z nepravdivých údajů, resp. nedodržování povinností, tohoto prohlášení vznikla škoda na zdraví či zdravotní ohrožení dětského kolektivu.

povinné položky

Nahoru