Prohlášení o zdravotní způsobilosti - předškoláci a školáci

Prohlášení o zdravotní způsobilosti

  • Mé dítě je plně zdravotně způsobilé k účasti na kurzu Plavání dětí bez rodičů (dále jen „kurz“), pořádaném plaveckou školou Rosnička Brno, společnosti Plavecká škola Praha a Brno s.r.o, IČ: 24242144, se sídlem Malletova 2350, Praha 9, PSČ 190 00 (dále jen „Plavecká škola Rosnička“), a to v prostorách provozovny na adrese třída Generála Píky 2026/11, Brno, PSČ 613 00.

  • Není mi známo, že mé dítě v posledních 14 kalendářních dnech před účastí v kurzu přišlo do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy takovým onemocněním.

  • Mému dítěti nebylo nařízeno karanténní opatření, ani nejeví známky akutního onemocnění (průjem, horečka, apod.).

  • Byl/a jsem seznámen/a s povinností bez zbytečného odkladu informovat instruktora kurzu o všech zdravotních problémech dítěte před začátkem každé lekce.

  • Přijde-li mé dítě v průběhu kurzu do kontaktu s osobou nemocnou infekčním onemocněním anebo podezřelou z nákazy takovým onemocnění anebo bude dítěti nařízeno karanténní opatření, popřípadě bude jevit známky akutního onemocnění, zajistím, aby se dítě lekce/í, popřípadě kurzu neúčastnilo do doby úplného vyléčení akutního onemocnění anebo zrušení karanténních opatření anebo po dobu nezbytnou pro ověření nákazy příslušným infekčním onemocněním (inkubační doba); o skutečnostech dle předchozí věty se zavazuji informovat Plaveckou školu Rosnička bez zbytečného odkladu; beru na vědomí, že Plavecká škola Rosnička je oprávněna v závislosti na oznámených skutečnostech dítě z lekce/í, popřípadě kurzu vyloučit.

  • Jsem si vědom/a, že po dobu návštěvy provozovny Plavecké školy Rosnička na adrese třída Generála Píky 2026/11, Brno, PSČ 613 00, ve které probíhají jednotlivé lekce kurzu, s výjimkou průběhu lekce plavání, plně odpovídám za bezpečnost svého dítěte.

  • Byl/a jsem obeznámen/a s Provozně bezpečnostním řádem Plavecké školy Rosnička na adrese třída Generála Píky 2026/11, Brno, PSČ 613 00, společnosti Plavecká škola Praha a Brno s.r.o, IČ: 24242144, se sídlem Malletova 2350, Praha 9, PSČ 190 00, v jejíž prostorách se kurz koná a s Provozně bezpečnostním řádem dětského koutku, a byl/a jsem poučen/a o mé povinnosti řídit se ustanoveními těchto řádů.

  • Byl/a jsem obeznámen/a s Obchodními podmínkami Plavecké školy Rosnička a souhlasím s nimi.

  • Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že dojde-li v důsledku nesplnění povinnosti dle tohoto prohlášení a/nebo porušení zdravotních opatření vyplývajících z provozně bezpečnostních řádů Plavecké školy Rosnička, jsem povinen/a kurz okamžitě opustit a Plavecká škola Rosnička má právo uplatnit sankci vyloučení z kurzu.

Jsem si plně vědom/a právních a finančních následků, které by pro mne vyplynuly, kdyby z nepravdivých údajů, resp. nedodržování povinností, tohoto prohlášení vznikla škoda na zdraví či zdravotní ohrožení dětského kolektivu.

povinné položky

Nahoru